EN
ورود به سایت
پرداخت یک شخصیت در مقابل پرداختن به یک شخصیت - رهام شیرازی

درطول تاریخ هنر نقاشی، از دوره رنسانس تا باروک و بعد از آن، شخصیتهای مهم، از ملکه و پادشاه گرفته تا پزشکان و دانشمندان و سیاحان، از نقاشانی مانند هانس هولباین1 یا رامبراند2 بهره می ِ بردند تا تصویر خودشان را در پرترهای هنرمندانه جاودانه کنند.شاید بتوان دلیل اصلی اعتماد این خواص به هنرمندان را برای تصویرگری پرترهای از خودشان، در ِ درگیری شدید هنرمندان آن دوران به بازنمایی عینبه ِ عین موضوعهایشان نیز جستوجو کرد. درواقع، بازنمایی عینبه ِ عین شخصیت کمک می‌کرد تا خواص آن زمان، بهویژه افراد سیاسی، بتوانند ِ بدون داشتن فهم درستی از هنر با ِ طیبخاطر، هنرمند را سفیر مناسبی برای رساندن تصویرشان به دیگران یا حتی آیندگان تشخیص دهند. بااین ِ حال، با ظهور عکاسی و افزایش قابلیتها در ِ ساخت مکانیکی تصویرعینبهعین از افراد، این دغدغه هنرمندان نقاش نیز بهعنوان رسالتی واقعگرایانه کمرنگ شد و هنرمند بیشازپیش، به بازنمایی ذهنیتر از دنیای اطراف و درنتیجه اشخاص گرایش پیدا کرد. این مهم که با ظهور مکتب امپرسیونیسم3 در نقاشی بهوضوح بهچشم میآید، باعث شد پرتره نهتنها از ِ افراد بیشتری در عموم مردم شکل بگیرد؛ بلکه در ِ بازنمایی آن افراد، نقش فرم نقاشانه هنرمند بر شخص تصویرشده غلبه پیدا کند. بدینترتیب، اگر ونسان ُستچی یا فرد روستایی جوانی پرترهای ونگوگ4 از پ میکشید، این موضوعیتها برای او با یک جفتک ِ فش کهنه و مندرس هیچ تفاوتی نداشت؛ چراکه مسئله ونگوگ فرمی شخصی بود که بهواسطه آن، ذهنیتش ِ را در بازنمایی دنیای اطرافش دخالت میداد. ِ در قرن بیستم، این استفاده از موضوعیت شخصیت برای تکمیل حیطههای موضوعی در ِ امضای شخصی هنرمند حتی شدیدتر هم شد. برای مثال، استفادهای که پابلو پیکاسو5 از پرتره همسرش بهنام ژاکلین می‌کند.کامالً متأثر از ذهنیت کوبیستی6 هنرمند، هیچ نشانی از شباهت عینی در خود ندارد. همچنین، ِ این استفاده از اشخاص برای امضای شخصی هنرمند در دو اثر مهم و معروف هنرمندانی مانند فرانسیس بیکن7 و لوسین فروید8 ،بیشتر ِ تعریف واقعی خود را پیدا می‌ک ِ ند. در بازنمایی یکی از نقاشیهای پرتره والسکوئز اثر فرانسیس بیکن، این نکته کامال مشهود است که پرتره ِ اصلی با نام پاپ ِ دهم بیگناه چگونه براثر بازنمایی ذهن مشوش و اکسپرسیونیستی بیکن، به پرترهای دهشتانگیز تبدیل شده است. گویی ِ آنچه قرار بوده در موضوعیت شخصیت نقاشیشده توسط والسکوئز بهعنوان فردی بیگناه نمود پیدا کند، زیرسیطره فرم بیکن کامالً دگرگون شده است. بههمینترتیب، در پرترهای معاصرتر از لوسین فروید که ملکه کنونی انگلستان را به درخواست خ ِود ملکه کشیده است، نقاش یکی از کوچکترین ابعاد ممکن )۲۳ در ۱۵ سانتیمتر( در نقاشیهایش را برای این پرتره انتخاب کرده است. این موضوع بیتوجهی فروید به مأموریتش در ک ِ شیدن ِ پرتره ملکه وقت انگلستان را نشان میدهد از طرفی دیگر، اگر در این پرتره خصوصیات لباس سلطنتی را حذف کنیم؛ یعنی خصوصیاتی که به شخص ملکه اشاره می‌کند، پرتره مذکور حتی با خود نگارههای فروید نیز بسیار شبیه دانسته شده است . ادامه ی مطلب در نسخه ی چاپ شده میباشد...

عضویت در خبرنامه
   درباره ما       تماس با ما       اخبار و رخدادها       خرید مجله       آگهی       اشتراک        
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت فصلنامه عکاسی محفوظ می باشد .
طراحی سایت : ایران طراح